Energetický management

Energetický management

alt

Slovo management je odvozeno od anglického slova „to manage“ – řídit. Řízení je činnost, při které působíme na určitou soustavu a ovládáme ji. Pokud se podíváme na problém energetiky budovy, areálu či jakéhokoliv systému, vidíme, že se jedná o více či méně složitou soustavu toků energie, paliv, jejich přeměn, financí apod. Našim úkolem je tuto soustavu toků co nejlépe poznat a v maximální možné míře ovládat s cílem optimalizovat spotřebu a užití energií. Energetický management je základním nástrojem v oblasti šetrného, hospodárného a tedy i ekologicky ohleduplného nakládání s energiemi.

 

Energetický management aplikovaný v praxi představuje celý soubor nástrojů a opatření, které jsou uplatňovány pro vědomé ovlivňování a řízení procesů v energetickém systému. Snaží se v maximálně míře využití energeticko-ekonomický potenciál v jednotlivých oblastech systému.

alt
Energetický management
alt

Co je cílem energetického managementu

alt

Velmi stručně vyjádřeno je cílem energetické managementu zajištění hospodárného, spolehlivého a environmentálně ohleduplného provozu při pokrytí všech energetických potřeb systému, kde je energetický management aplikován. Energetický management má obecně řečeno dva základní cíle, a to:

  • optimalizaci spotřeby energie
  • optimalizaci výroby a dodávky energie


V rámci prvního se snažíme o zlepšování tepelně-technických vlastností budov, organizaci provozu budov, maximální využití tepelných zisků, druhotných zdrojů energie, provozování spotřebičů s co nejmenší spotřebou energie apod. V druhém případě se jedná o optimalizaci procesů přeměny energie (spalování za účelem výroby tepla (elektřiny), osvětlování, optimalizaci rozvodů energie, zajištění stabilních dodávek energie a paliv apod.).

alt

Dosahování cílů energetického managementu

alt

K dosažení hlavního cíle energetického managementu je nutno naplňovat dílčí oblasti. Mezi nejdůležitější z nich můžeme zařadit:

  • zajištění optimálního stavu všech provozovaných energetických zařízení
  • zajištění hospodárného užití všech využívaných forem energie (paliv)

Pokud se zamyslíme nad dalším významem energetického managementu v praxi, dojdeme k závěru, že díky pečlivému, dlouhodobému a systematickému sledování energetických toků a nákladů s tím spojených nám dává důležité informace pro následné investiční rozhodování. Systém energetického managementu je schopen předložit fakta k posouzení navrhovaných investičních opatření z ekonomického hlediska, je schopen určit návratnost vložených prostředků, jejich efektivitu a dopady jednotlivých opatření na provoz systému. V neposlední řadě je to také systematická práce s dokumenty souvisejícími s energetickými toky (energetické audity, energetické štítky, veškeré dokumenty k technickému vybavení, smluvní vztahy (v kopii), přehledné tabulky spotřeby, investiční požadavky související s energeticky úspornými opatřeními).

alt

Přínosy energetického managementu

alt

Přínosy energetického managementu je možné spatřovat ve dvou základních rovinách. V první řadě v rovině ekonomické, kde dochází k úspoře nákladů na energie a paliva díky sledování spotřeb, nákladů, efektivnosti, ale také díky sledování měnící se legislativy a tedy eliminace případných sankcí za její neplnění. Neméně významné přínosy však může přinést i v rovině environmentální, tedy snižováním emisí a imisí znečišťujících látek (vlivem dosahovaných úspor).

alt

Kontaktujte nás!

alt
Souhlasím se zpracováním údajů
alt